Masz pytanie? Zadzwoń 501 501 091

REGULAMIN KONKURSU


„OTRZYMAJ KUPON OD AMAZINGGIRL.PL” • 1.


POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „OTRZYMAJ KUPON OD AMAZINGGIRL.PL” zwany w dalszej części Regulaminu KONKURSEM.


 1. Organizatorem KONKURSU jest Amazinggirl M.Wasilewska i Piotr Wasilewski s.c. z siedzibą przy ul. Budowlanej 4B/4 w Kołobrzegu 78-100, NIP 671-177-09-88.


 1. W imieniu Organizatora KONKURS administruje AmazingGirl.pl, zwany dalej Administratorem.


 1. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Amazinggirl.pl


 1. ORGANIZATOR i Administrator w trakcie trwania KONKURSU mogą przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości związane z przebiegiem KONKURSU oraz informacje o rozpoczęciu kolejnych konkursów i promocji.


 1. KONKURS rozpoczyna się w dniu 20 KWIETNIA 2016 roku i trwa do  12 GRUDNIA 2016 roku, do godziny 16.00.


 1. KONKURS nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
 • 2.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem KONKURSU może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.


 1. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.


 1. W KONKURSIE mogą brać udział klienci, którzy dokonali zakupu w Amazinggirl.pl


 1. Aby wziąć udział w KONKURSIE Uczestnik w terminie określonym w punkcie I.6 powyżej należy wysłać swoje zdjęcie w produkcie dostępnym na Amazinggirl.pl oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku umieszczonego na zdjęciu. 1. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest, oprócz spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej, także akceptacja wszystkich generowanych automatycznie przez portal Facebook lub Serwis WWW zapytań, w tym w szczególności dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikację w Serwisie WWW lub Facebook imienia i nazwiska oraz zdjęcia w razie wygranej w Konkursie.


 1. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, które stanowią jedyne obowiązujące przepisy regulujące zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.§ 3.


ZASADY PROWADZENIA KONKURSU


 1. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Serwisu Facebook.com oraz AmazingGirl.pl.


 1. Organizator informuje, że KONKURS nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.


 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu swojego zdjęcia w produkcie dostępnym na naszym sklepie AmazingGirl.pl .

 1. Uczestnik podczas trwania konkursu może wysłać dowolną liczbę zdjęć..


 1. Komisja Konkursowa po przeanalizowania wszystkich zgłoszeń wybierze zdjęcia, które następnie umieści je na Fanpage Amazinggirl.pl i na blogu firmowym. Uczestnik, który znajdzię swoje zdjęcie  w albumie lub na blogu, otrzyma kupon w wysokości 50zł do wykorzystania na sklepie internetowym AmazingGirl.pl


 1. Zgłoszenie konkursowe w trakcie trwania KONKURSU na prośbę Uczestnika Konkursu może zostać wycofane.


 1. Uczestnicy KONKURSU będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego REGULAMINU KONKURSU. Wszelkie jego naruszenia mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim. • 4.


NAGRODY W KONKURSIE


 1. Nagrodą w konkursie jest kupon o wartości 50 złotych do zrealizowania w Amazinggirl.pl.


 1. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.


 1. Laureat nagrody w Konkursie jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Konkursie oraz swoje dane osobowe najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu udostępnienia jego zdjęcia.


 1. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z laureatem Nagrody w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania o fakcie zdobycia nagrody, nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora. • 5.


NARUSZENIE REGULAMINU 1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.


 1. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.


 1. Uczestnicy, którzy ingerują lub ingerowali w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z Regulaminem, co w szczególności doprowadziło do przyznania im Nagrody, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora bądź Administratora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

§ 6.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:


I. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,


II. Szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści,


III. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia,


IV. Utratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną,


V. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z interakcjami z Serwisem,


 1. Jakiekolwiek roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułu powyższych są wyłączone.


 1. Użytkownik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu. • 7.


PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnik, poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyraża nieodpłatną zgodę na rzecz Organizatora na niewyłączne wykorzystanie zgłoszeń konkursowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych, ani czasowych w szczególności w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Organizator bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia w sposób nieograniczony, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy prawo autorskie, może swobodnie dysponować Zgłoszeniami konkursowymi przekazanym przez Uczestnika i dowolnie je wykorzystywać, w szczególności w celu prawidłowej realizacji Konkursu.


 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem lub posiada inne niczym nieograniczone prawo do komercyjnego wykorzystania przesłanego Zgłoszenia konkursowego, które ma wziąć udział w Konkursie i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za późniejsze wykorzystanie Zgłoszenia przez Organizatora. • 8.


OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Uczestnik Konkursu, poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie treści: Wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz celach konkursowych. Tym samym wyraża zgodę

na przetwarzanie danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie,


przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie na potrzeby wyłonienia zwycięzców i wysyłki nagród.


 1. Organizator Konkursu przechowując dane Uczestników może je wykorzystywać do celu wysyłki ofert promocyjnych i informacji o charakterze handlowym.


 1. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe wysyłając zgłoszenie poprzez formularz na mail sklep@amazinggirl.pl§ 9.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.


 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


 1. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.